prijavi se pravila igre

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009.), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10)
i rješenja Ministarstva financija UP/I 460-02/17-01/147, ur. br. 513-07-21-01/17-3 od 16. ožujka 2017.

 

BUG d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Adata“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost iz Zagreba, Ogrizovićeva 36a, MB 3926443, OIB:05461674840. 

Članak 2. Sponzor
Sponzor nagradne igre je ADATA Technology Co., Ltd.

Članak 3. Vrijeme trajanja
Nagradna igra traje od 30.3.2017. do 28.4.2017.

Članak 4. Svrha priređivanja
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe časopisa BUG i Adata proizvoda.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
U časopisu BUG broj 293 (travanj 2017.) priređivač će objaviti oglas nagradne igre „Adata“ s uputstvima za sudjelovanje. U nagradnoj igri sudjeluju svi čitatelji časopisa Bug koji u periodu trajanja nagradne igre (definiranom u članku 3.) posjete web-stranice nagradne igre www.bug.hr/nagradna/adata, popune formular s osobnim podacima te upišu jedinstveni kod istaknut na oglasu nagradne igre.

Na ovaj način u nagradnoj igri može se sudjelovati više puta, odnosno onoliko koliko se časopisa kupi. Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, svi upisani jedinstveni kodovi moraju biti originalni i potjecati s oglasa nagradne igre, te se isti jedinstveni  kod može upotrijebiti samo jednom. Ukoliko je isti kod prijavljen više puta, priznaje se samo onaj kod koji je prvi prijavljen.

Zaposlenici priređivača i sponzora, kao i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju da ih priređivač po potrebi kontaktira u svrhu informiranja i anketiranja, a s ciljem unapređivanja ponude i usluga.

Članak 6. Nagradni fond    
Nagradni fond nagradne igre čini ukupno 3 nagrade:
1.    Adata SD600 external SSD 256GB vrijednosti 1.049,00 kn (PDV uključen)
2.    Adata SD600 external SSD 256GB vrijednosti 1.049,00 kn (PDV uključen)
3.    Adata HD650 external HDD 1TB vrijednosti 549,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.647,00 kn (PDV uključen).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se u prostorijama priređivača, u Ogrizovićevoj 36a u Zagrebu, 2.5.2017. u 12 sati, uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje priređivač.

Zapisnik o tijeku izvlačenja, potpisan od svih članova komisije, dostavit će se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena dobitnika bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr 3.5.2017. i u Bugu br. 295.
Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi pismeno, u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.        

Članak 8. Preuzimanje nagrade
Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Dobitnik  je dužan, ukoliko to od njega priređivač zatraži, da kod preuzimanja nagrade predoči časopis Bug s otisnutim dobitnim jedinstvenim kodom.

Priređivač i sponzor ne snose troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove dobitnika povezane s preuzimanjem i realizacijom nagrada.

Ako dobitnik u navednom roku ne preuzme nagradu priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika, te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ako nagrada ne bude podignuta u utvrđenom roku, bit će prodana na javnoj dražbi. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.
                                              
Članak 9. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima
Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena i fotografije te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

Članak 10. Troškovi
Trošak nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku snosi priređivač BUG d.o.o. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača i sponzora prema dobitniku.

Članak 11. Posebne situacije
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
                       
Članak 12. Objavljivanje Pravila
Ova pravila bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr/nagradna/adata dana 29.3.2017.

Članak 13. Rješavanje sporova
Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. Stupanje na snagu
Ova Pravila stupaju na snagu po dobivanju odobrenja od strane Ministarstva financija, s danom objave u elektroničkim i drugim javnim medijima. Sudjelovanjem u  nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost
Aron Paulić, direktor