prijavi se pravila igre

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009.), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10)

i rješenja Ministarstva financija UP/I 460-02/19-01/636, ur. br. 513-07-21-01-19-2 od 18. listopada 2019.

 

BUG d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “SE-MARK daruje“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost iz Zagreba, Ogrizovićeva 36a, MB 3926443, OIB:05461674840. 

Članak 2. Sponzor
Sponzor nagradne igre je Se-Mark d.o.o., Bjelovarska 36a, 10 360 Sesvete,
OIB: 84661725029

Članak 3. Vrijeme trajanja
Nagradna igra traje od 29.10.2019. do 29.11.2019.

Članak 4. Svrha priređivanja
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe časopisa BUG i tvrtke Se-Mark.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
U časopisu BUG broj 324 (studeni 2019.) priređivač će objaviti oglas nagradne igre „Se-Mark daruje“ s uputstvima za sudjelovanje. U nagradnoj igri sudjeluju svi čitatelji časopisa Bug koji u periodu trajanja nagradne igre (definiranom u članku 3.) posjete web-stranice nagradne igre www.bug.hr/nagradna/bose, popune formular s osobnim podacima te upišu jedinstveni kod istaknut na oglasu nagradne igre.

Na ovaj način u nagradnoj igri može se sudjelovati više puta, odnosno onoliko koliko se časopisa kupi. Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, svi upisani jedinstveni kodovi moraju biti originalni i potjecati s oglasa nagradne igre, te se isti jedinstveni  kod može upotrijebiti samo jednom. Ukoliko je isti kod prijavljen više puta, priznaje se samo onaj kod koji je prvi prijavljen.

Zaposlenici priređivača i sponzora, kao i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju da ih priređivač po potrebi kontaktira u svrhu informiranja i anketiranja, a s ciljem unapređivanja ponude i usluga.

Članak 6. Nagradni fond    
Nagradni fond nagradne igre čini ukupno 2 nagrade:


- prva nagrada: BOSE RONDO glazbene naočale vrijednosti 1.799,00 kn (PDV uključen)
- druga nagrada: bluetooth zvučnik BOSE SoundLink COLOR II -CRNI vrijednosti  1.049,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.848,00 kn (PDV uključen).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se u prostorijama priređivača, u Ogrizovićevoj 36a u Zagrebu, 2.12.2019. u 12 sati, uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje priređivač.

Zapisnik o tijeku izvlačenja, potpisan od svih članova komisije, dostavit će se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena dobitnika bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr 3.12.2019. i u Bugu br. 326.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi pismeno, u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
           
Članak 8. Preuzimanje nagrade
Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Dobitnik  je dužan, ukoliko to od njega priređivač zatraži, da kod preuzimanja nagrade predoči časopis Bug s otisnutim dobitnim jedinstvenim kodom.

Priređivač i sponzor ne snose troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove dobitnika povezane s preuzimanjem i realizacijom nagrada.

Ako dobitnik u navednom roku ne preuzme nagradu priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika, te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ako nagrada ne bude podignuta u utvrđenom roku, bit će prodana na javnoj dražbi. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.
                                              
Članak 9. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima
Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena i fotografije te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

Članak 10. Troškovi
Trošak nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku snosi priređivač BUG d.o.o. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača i sponzora prema dobitniku.

Članak 11. Posebne situacije
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
                       
Članak 12. Objavljivanje Pravila
Ova pravila bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr/nagradna/bose  dana 28.10.2019.

Članak 13. Rješavanje sporova
Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. Stupanje na snagu
Ova Pravila stupaju na snagu po dobivanju odobrenja od strane Ministarstva financija, s danom objave u elektroničkim i drugim javnim medijima. Sudjelovanjem u  nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost
Aron Paulić, direktor