prijavi se pravila igre

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009.),Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10)

i rješenja Ministarstva financija UP/I 460-02/20-01/190, ur. br. 513-07-21-01-20-2 od 15. svibnja 2020.

 

BUG d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “eShark poklanja“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost iz Zagreba, Ogrizovićeva 36a, MB 3926443, OIB: 05461674840. 

Članak 2. Sponzor
Sponzor nagradne igre je Šmit electronic d.o.o., Metanska 1, 44320 Kutina, OIB: 15852723582 

Članak 3. Vrijeme trajanja
Nagradna igra traje od 29. 5. 2020. do 29. 6. 2020.

Članak 4. Svrha priređivanja
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe časopisa BUG, tvrtke Šmit electronic i eShark proizvoda.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
U časopisu BUG broj 331 (lipanj 2020.) priređivač će objaviti oglas nagradne igre „eShark poklanja“ s uputstvima za sudjelovanje. U nagradnoj igri sudjeluju svi čitatelji časopisa Bug koji u periodu trajanja nagradne igre (definiranom u članku 3.) posjete web-stranice nagradne igre www.bug.hr/nagradna/esharkpoklanja, popune formular s osobnim podacima te upišu jedinstveni kod istaknut na oglasu nagradne igre.

Na ovaj način u nagradnoj igri može se sudjelovati više puta, odnosno onoliko koliko se časopisa kupi. Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, svi upisani jedinstveni kodovi moraju biti originalni i potjecati s oglasa nagradne igre, te se isti jedinstveni  kod može upotrijebiti samo jednom. Ukoliko je isti kod prijavljen više puta, priznaje se samo onaj kod koji je prvi prijavljen.

Zaposlenici priređivača i sponzora, kao i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju da ih priređivač po potrebi kontaktira u svrhu informiranja i anketiranja, a s ciljem unapređivanja ponude i usluga.

Članak 6. Nagradni fond    
Nagradni fond čini 3 nagrade (PDV uključen):
1. TIPOKOVNICA KODACHI + MIŠ NAGINATA + MOUSE PAD KARUTA XL – 1.100 kn (PDV uključen)
2. TIPOKOVNICA KODACHI + MIŠ AIKUCHI + MOUSE PAD KARUTA XL – 1.000 kn (PDV uključen)
3. SLUŠALICE TAIKO + RUKSAK GURUVA – 900 kn (PDV uključen) 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.000,00 kn (PDV uključen).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se u prostorijama priređivača, u Ogrizovićevoj 36a u Zagrebu, 30. 6. 2020. u 12 sati, uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje priređivač.

Zapisnik o tijeku izvlačenja, potpisan od svih članova komisije, dostavit će se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena dobitnika bit će objavljena na adresi www.bug.hr  1. 7. 2020. i u Bugu br. 334.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi pismeno, u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena i fotografije te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

Članak 8. Preuzimanje nagrade
Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Dobitnik  je dužan, ukoliko to od njega priređivač zatraži, da kod preuzimanja nagrade predoči časopis Bug s otisnutim dobitnim jedinstvenim kodom.

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja.
Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.
Priređivač i sponzor ne snose troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove dobitnika povezane s preuzimanjem i realizacijom nagrada.

Ako dobitnik u navedenom roku ne preuzme nagradu, priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika, te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ako nagrada ne bude podignuta u utvrđenom roku, bit će prodana na javnoj dražbi. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.
                                              
Članak 9. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti.
Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja obavijesti od organizatora.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 10. Troškovi
Trošak nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku snosi priređivač BUG d.o.o. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača i sponzora prema dobitniku.

Članak 11. Posebne situacije
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
                       
Članak 12. Objavljivanje Pravila
Ova pravila bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr/nagradna/esharkpoklanja 28. 5. 2020.

Članak 13. Rješavanje sporova
Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. Stupanje na snagu
Ova Pravila stupaju na snagu po dobivanju odobrenja od strane Ministarstva financija, s danom objave u elektroničkim i drugim javnim medijima. Sudjelovanjem u  nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost

Aron Paulić, direktor